top of page

Om Global Compacts fyra områden för hållbart företagande

Global Compact är ett FN-initiativ som syftar till att främja hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Initiativet består av fyra huvudsakliga områden som företag uppmanas att integrera i sina verksamheter:

Mänskliga rättigheter: Företag förväntas respektera och stödja mänskliga rättigheter i alla delar av sin verksamhet och värdekedja. Det inkluderar att undvika diskriminering, barnarbete och tvångsarbete.

Arbetsnormer: Företag bör främja rättvisa arbetsvillkor och respektera arbetstagarnas rättigheter. Detta innefattar skydd av arbetstagare mot exploatering, säkerställande av anständiga löner och möjligheter till facklig organisering.

Miljöskydd: Företag ombeds att minska sin påverkan på miljön genom att integrera hållbarhetsprinciper i sin verksamhet. Detta kan inkludera att minska utsläpp av växthusgaser, bevara naturresurser och stödja åtgärder för klimatförändringar.

Antikorruption: Företag förväntas bekämpa korruption i alla dess former. Detta inkluderar att främja transparens, öppenhet och goda affärsetiska normer för att förebygga mutor och andra oetiska beteenden.


Genom att engagera sig i dessa fyra områden förbinder sig företag att bidra till en mer hållbar och ansvarsfull global ekonomi, samtidigt som de bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page