top of page

SEKRETESSPOLICY

BAKGRUND TILL POLICYN

Evins Consulting AB, är ett konsultbolag inom området hållbarhet 

Vi säljer tjänster och våra kontakter och relationer med kunderna är ofta komplexa där vårt förtroendekapital spelar en stor roll. 


Under arbetets gång behöver Evin Consulting och den anställde få tillgång till uppgifter av konfidentiell natur som rör uppdragsgivarens verksamhet. Det är av yttersta vikt att Evin Consultings tidigare, nuvarande och framtida uppdragsgivare har fullt förtroende för att Evin Consultings konsulter kan iaktta sekretess avseende dessa uppgifter.


Syftet till denna policy är att skydda våra kunder från att känsliga uppgifter kommer i orätta händer och på så sätt även skydda oss själva och säkerställa en god relation med kunden som bygger på tillit. 


POLICYN GÄLLER

Denna interna policy gäller alla personer som är anställda inom någon av Evin Consultings företag. Ett anställningsförhållande, som även omfattar konsulter och samarbetspartners, i organisationen grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivaren, den anställde och uppdragsgivaren. 


RIKTLINJER

Genom ett anställningsförhållande (se ovan) åtar sig Den Anställde tystnadsplikt för all konfidentiell information och att ej avslöja någon konfidentiell information för tredje man. Med "konfidentiell information" avses i Avtalet varje upplysning om Evin Consulting eller dess uppdragsgivare, som inte uppenbart är av sådan karaktär att uppgiften utan olägenhet för uppdragsgivaren eller annan kan avslöjas för utomstående.

Konfidentiell information kan vara i såväl skriftlig, muntlig som elektronisk form. Den kan innefatta - men är inte begränsad till affärsplaner - affärskoncept, marknadsstrategier och marknadsplaner,

kommunikationsplaner, rådgivning, kund- och leverantörslistor, know-how för bearbetning av nya

kundmarknader samt krisplaner och tekniska lösningar.

Sekretessåtagandet enligt Avtalet är bindande såväl under anställningen som efter det att anställningen eller uppdraget upphört, såvida ej Den Anställde erhållit Evin Consultings och uppdragsgivarens skriftliga medgivanden.

Som konfidentiell information skall inte anses uppgift, som är allmänt känd eller kommer till allmän

kännedom på annat sätt än genom brott från Den Anställdes sida mot innehållet i Avtalet.

Konfidentiell information får endast vidarebefordras till anställda inom Evin Consulting som omfattas av samma tystnadsplikt och i den utsträckning som är nödvändigt för utförande av det aktuella uppdraget. 

Evin Consulting förbinder sig vidare att inte bereda sig tillgång till konfidentiell information i vidare mån än vad som krävs för att utföra uppdrag åt den uppdragsgivare som omfattas av informationen.

När anställningen upphör, eller när Evin Consulting eller uppdragsgivaren så begär, skall all konfidentiell

information återlämnas till Evin Consulting. Detta gäller även minnesanteckningar från kundmöten, noteringar och utredningar som hänför sig till Evin Consultings verksamhet.

Den Anställde påminns också om att konfidentiell information även skyddas av lagen om skydd för

företagshemligheter (1990:409).


IMPLEMENTERING OCH UPPFÖLJNING 

Finns misstanke om sekretessbrott inom Evin Consultings organisation ska alltid styrelsen kontaktas. Det ska alltid vara tryggt för en medarbetare att anmäla misstanke för vidare utredning. 

Policyn revideras av styrelsen varje år eller oftare om det behövs. 

bottom of page